top of page

pon., 15 maj

|

Google Meet

Międzynarodowe studia wspólne (podwójne dyplomy)

1050 PLN netto, 1291.50 PLN brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rezerwacja niedostępna
Sprawdź inne szkolenia

Termin i lokalizacja

15 maj 2023, 09:00 – 16 maj 2023, 15:00

Google Meet

Zapisz się

Międzynarodowe studia wspólne, czyli jak przygotować uczelnię do wspólnego kształcenia na studiach wyższych z udziałem podmiotów zagranicznych (w ramach tzw. Podwójnych dyplomów).

UWAGA: Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów,
  • wybrane przepisy ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne:podstawowe definicje, ważne akty prawne, studia wspólne z punktu widzenia mobilności poziomej i pionowej. 
  2. Studia wspólne i wspólne kształcenie – uwarunkowania prawne:uprawnienia do prowadzenia studiów, tworzenie studiów, organizacja studiów, warunki prowadzenia studiów. 
  3. Procedura nawiązywania współpracy w zakresie porozumień o wspólnym kształceniu:możliwe etapy nawiązywania współpracy w ramach wspólnego kształcenia, podmioty zaangażowane w przygotowanie umowy dot. wspólnego kształcenia, obieg dokumentów związany z przygotowaniem umowy dot. wspólnego kształcenia. 
  4. Umowa dot. studiów wspólnych i wspólnego kształcenia – niezbędne elementy:organizacja wspólnego kształcenia i realizacja programu studiów, obowiązki uczelni, zasady naboru/kwalifikacji, z uwzględnieniem specyfiki studentów zagranicznych oraz wymaganych dokumentów, prawa i obowiązki studentów w zakresie realizacji studiów, w tym w zakresie uznawania okresów studiów i odbywania studiów, płatności za studia, korzystania z domów studenckich oraz ubezpieczenia zdrowotnego, warunki ukończenia studiów, w tym procedura nadania podwójnego/wspólnego dyplomu (proces dyplomowania). 
  5. Realizacja wspólnego kształcenia – wybrane zagadnienia:obsługa administracyjna, przebieg procesu dyplomowania, z uwzględnieniem specyfiki wspólnego kształcenia, elementy dyplomu ukończenia studiów wyższych, w tym także w zakresie dyplomów wspólnych, sporządzenie i wydanie dyplomu wspólnego, sprawozdawczość w zakresie studiów wspólnych i wspólnego kształcenia. 
  6. Podsumowanie i dyskusja.

Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W trakcie szkolenia będą prezentowane i omawiane z uczestnikami szkolenia przykładowe zapisy umów dotyczących wspólnego kształcenia. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

Udostępnij

bottom of page