top of page
Zatrudnianie cudzoziemców na uczelniach w 2023 r.
Zatrudnianie cudzoziemców na uczelniach w 2023 r.

pon., 23 paź

|

Google Meet

Zatrudnianie cudzoziemców na uczelniach w 2023 r.

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

23 paź 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy – możliwości i ograniczenia:

     a. status,

     b. zatrudnianie,

     c. znaczenie numeru pesel dla wsparcia uchodźców.

2. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:

     a. zmiany w procedurze w zakresie uproszczenia zapewnienia legalnego pobytu i/lub pracy,

     b. wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń do 24 miesięcy,

     c. wprowadzenie „gwarantowanego wynagrodzenia” dla cudzoziemca,

     d. określenie terminów rozpatrywania wniosków o pobyt stały i dla rezydentów UE,

     e. wydłużenie okresu na zgłaszanie podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca do Urzędu Pracy.

3. Zmiany wprowadzone w konsekwencji coronowirusa:

     a. przedłożenia prawa pobytu,

     b. legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę.

4. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy:

     a. kto to jest obcokrajowiec dla pracodawcy z Polski,

     b. znaczenie pobytu dla legalnego wykonywania pracy,

     c. legalne zatrudnienie,

     d. pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE.

5. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP:

     a. osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy,

     b. zatrudnianie na podstwie umowy o pracę,

     c. cudzoziemcy świadczący usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,

     d. prowadzenie działaności gospodarczej przez cudzoziemca,

     e. kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę,

     f. pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP.

6. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce:

     a. procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu,

     b. oświadczenie rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

     c. zezwolenia na zatrudnienie,

     d. zezwolenie na pobyt i na pracę,

     e. zezwolenia ITC – mobilność długoterminowa,

     f. dokumentacja,

     g. znaczenie „testu rynku” dla otrzymania zezwolenia na pracę.

7. Zatrudnianie nauczycieli akademickich:

     a. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

     b. praca zdalna cudzoziemców w Polsce i poza granicami RP,

     c. „mobilność naukowca”,

     d. ubezpieczenie społeczne cudzoziemca,

     e. podstawowe obowiązki podatkowe dla cudzoziemców,

     f. rozliczanie rezydenta i nierezydenta.

8. Delegowanie pracowników na teren RP:

     a. druki potwierdzające ubezpieczenie A1,

     b. normy i wymiar czasu pracy,

     c. okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,

     d. wymiar urlopu wypoczynkowego,

     e. ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym,

     f. ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku),

     g. bezpieczeństwo i higiena pracy,

     h. ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,

     i. wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko,

     j. przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 Kodeksu pracy,

     k. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych,

     l. sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników,

     m. kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków,

     n. kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej.

9. Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców.

Trener: Daniel Pałyga

Udostępnij

bottom of page