top of page
Prowadzenie postępowań w sprawie skreślenia z listy studentów i listy doktorantów – aspekty prawne i praktyczne
Prowadzenie postępowań w sprawie skreślenia z listy studentów i listy doktorantów – aspekty prawne i praktyczne

śr., 25 wrz

|

Google Meet

Prowadzenie postępowań w sprawie skreślenia z listy studentów i listy doktorantów – aspekty prawne i praktyczne

Oferta specjalna: 510 zł netto, 627,30 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

25 wrz 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów i listy doktorantów, z uwzględnieniem aspektów prawnych, wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również aspektów praktycznych, związanych z możliwymi scenariuszami przebiegu postępowania i sposobami radzenia sobie z zaistniałymi sytuacjami. Ponadto, szkolenie obejmować będzie także omówienie konsekwencji praktycznych związanych z ostatecznością decyzji o skreśleniu z listy studentów/doktorantów a także sposób postępowania w przypadku wniesienia zwyczajnych środków zaskarżenia, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy wniosków w tzw. trybach nadzwyczajnych. Szkolenie poprowadzi trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań z zakresu spraw studenckich i doktoranckich.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia wprowadzające:

     a. podstawy prawne wszczęcia i prowadzenia postępowania (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeks postępowania administracyjnego);

     b. ogólne informacje na temat charakteru procedury skreślenia z listy studentów/doktorantów oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego;

     c. konsekwencje związane z ostatecznym skreśleniem z listy studentów/doktorantów.

2. Przesłanki skreślenia z listy studentów – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne, sposób stwierdzania zaistnienia przesłanek, postępowanie w sprawie zbiegu przesłanek skreślenia, rola aktów wewnątrzuczelnianych.

3. Przesłanki skreślenia z listy doktorantów – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne, sposób stwierdzania zaistnienia przesłanek, rola aktów wewnątrzuczelnianych.

4. Prowadzenie postępowania i wydanie decyzji o skreśleniu:

     a. wszczęcie postępowania administracyjnego;

     b. postępowanie dowodowe;

     c. udostępnianie akt i metryka sprawy;

     d. zawiadomienia, wezwania i inne pisma w postępowaniu;

     e. udział pełnomocnika w postępowaniu;

     f. decyzja administracyjna – wymogi formalne, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia decyzji;

     g. doręczenie decyzji.

5. Dalsze możliwe stadia postępowania:

     a. zwyczajne środki zaskarżenia decyzji – postępowanie odwoławcze, decyzje i postanowienia wydawane przez organ odwoławczy;

     b. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego – tryb wniesienia, obowiązki uczelni, postępowanie sądowe i konsekwencje wydania wyroku;

     c. tryby nadzwyczajne (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji).

6. Część warsztatowa – rozwiązywanie kazusów dotyczących postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów/doktorantów.

7. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących skreślenia z listy studentów i listy doktorantów.

8. Dyskusja, pytania, odpowiedzi.

Trener: r. pr. Michał Warzycki

Udostępnij

bottom of page