top of page
białe tło

REGULAMIN

 

ZGŁOSZENIE

1. W celu zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić formularz rejestracji na wybrane szkolenie. Formularze rejestracji dostępne są na stronie każdego szkolenia w zakładce Zgłoszenia.

2. Wypełnienie formularza rejestracji  upoważnia firmę Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr do wystawienia faktury bez podpisu, według danych zawartych w Formularzu.

3. Najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem Organizator przesyła potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).

4. W przypadku szkoleń online Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania potwierdzenia uczestnictwa  na adres e-mail podany w formularzu najpóźniej na 3 dni  kalendarzowe przed szkoleniem.

PŁATNOŚĆ
 

5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949 najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.

W  przypadku szkolenia online potwierdzonego na 3 dni przed jego zaplanowanym terminem, płatność za szkolenie może nastąpić po realizacji usługi.

6. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko uczestnika oraz numer faktury proforma.

7. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona.

8. W przypadku szkoleń Premium warunkiem udziału jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu w terminie wskazanym przez Organizatora, (na około 21 lub 30 dni przed realizacją szkolenia).

REZYGNACJA
 

9. Brak dokonania przedpłaty  za udział w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

10. Informacja o rezygnacji ze szkolenia wymaga formy pisemnej, przesłanej  na adres e-mail: optima@optima.edu.pl

11. Rezygnacji z udziału w szkoleniu online, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

12. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni roboczych przed terminem szkolenia online, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości szkolenia.

13. Całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez Zamawiającego w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia bądź nie przybycia na szkolenie lub nie wzięcia udziału w szkoleniu online.

14. W przypadku szkoleń stacjonarnych, rezygnacji z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać najpóźniej na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, chyba że Organizator zastrzeże konieczność dokonania płatności we wcześniejszym terminie.

15. Po dokonaniu płatności za Szkolenie stacjonarne, Zamawiający nie może już zrezygnować ze szkolenia, natomiast może zmienić Uczestnika zajęć.

16. Całkowity koszt Szkolenia stacjonarnego ponoszony jest przez Zamawiającego w przypadku rezygnacji ze Szkolenia stacjonarnego na mniej niż 14 dni roboczych przed terminem szkolenia lub braku obecności na szkoleniu.

17. W przypadku Szkoleń Premium, rezygnacji z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać najpóźniej na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, chyba że Organizator zastrzeże konieczność  dokonania płatności we wcześniejszym terminie.

18. Po dokonaniu płatności za Szkolenie Premium, Zamawiający nie może już zrezygnować ze szkolenia, natomiast może zmienić Uczestnika zajęć.

19. Całkowity koszt Szkolenia Premium ponoszony jest przez Zamawiającego w przypadku rezygnacji ze Szkolenia Premium na mniej niż 21 dni roboczych przed terminem szkolenia lub braku obecności na szkoleniu

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
 

20. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o czym zobowiązuje się poinformować osobę zgłoszoną, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

21. W przypadku szkoleń online Organizator zastrzega możliwość skrócenia tego terminu do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

ODWOŁANIE SZKOLENIA
 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba lub wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.

23. W przypadku awarii, zerwania połączenia między Wykładowcą a Uczestnikami, leżącej po stronie Organizatora, w czasie trwania zajęć online, szkolenie może zostać przerwane.  Jeśli natychmiastowe usunięcie awarii nie będzie możliwe,  kontynuacja szkolenia  zostanie  przeniesiona na inny termin.

24. W przypadku  awarii, zerwania połączenia między Wykładowcą a Uczestnikami, leżącej po stronie Organizatora w momencie rozpoczęcia szkolenia online, rozpoczęcie zajęć może zostać opóźnione.  Jeśli natychmiastowe usunięcie awarii nie będzie możliwe, szkolenie zostanie  przeniesiona na inny termin.

25. Jeśli uczestnik nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia online, opłata za szkolenie zostanie zwrócona.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne oraz awarie  uniemożliwiających Uczestnikowi udział w szkoleniu online lub jego kontynuowanie.

WARUNKI TECHNICZNE
 

27. Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędny do udziału w szkoleniu tj.:

  • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,

  • szerokopasmowe połączenie z Internetem,

  • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).

  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Hangouts Meet.

  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,

  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),

  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.

28. Organizator zapewnia możliwość połączenia testowego (we skazanym przez Organizatora  terminie) dla każdego uczestnika w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia.

29. W sytuacji gdy sprzęt Uczestnika, nie zapewnia dobrej jakości połączenia, udział w szkoleniu może być kontynuowany poprzez połączenie telefoniczne. Wówczas uczestnik słyszy szkolenie i korzysta z materiałów przesłanych wcześniej przez Organizatora.

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiednich warunków technicznych po stronie Uczestnika szkolenia.

 

Aktualizacja 19.03.2024 r.

bottom of page