top of page
Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian, z uwzględnieniem wymogów formalnych
Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian, z uwzględnieniem wymogów formalnych

pon., 26 lut

|

Google Meet

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian, z uwzględnieniem wymogów formalnych

i aspektów praktycznych Cena: 1050 zł. netto, 1291,50 zł. brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

26 lut 2024, 08:30 – 27 lut 2024, 14:30

Google Meet

Zapisz się

UWAGA: Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące cyfrowych dyplomów!

Dyplomy w postaci elektronicznej mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw.

Szkolenie uwzględnia w szczególności:

     · wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

     · wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,

     · wybrane przepisy ustawy o dokumentach publicznych i rozporządzeń wykonawczych, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

     a. podstawowe akty prawne,

     b. sygnalizacja najnowszych zmian regulacji prawnych,

     c. dokumentacja przebiegu studiów – zasady ogólne,

     d. kilka słów o prowadzeniu dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej,

     e. dokumentacja przebiegu studiów, a ochrona danych osobowych.

2. Teczka akt osobowych studenta – co powinna zawierać, jak należy ją prowadzić:

     a. dokumenty związane z przyjęciem na studia,

     b. dokumenty związane z rozpoczęciem studiów, w tym kilka słów o elektronicznej legitymacji studenckiej i m-legitymacji,

     c. dokumenty dotyczące przebiegu studiów, w szczególności karty okresowych osiągnięć, decyzje dotyczące przebiegu studiów,

     d. dokumenty związane z ukończeniem studiów, w szczególności praca dyplomowa, recenzja pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego, dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu.

3. Pozostała dokumentacja:

     a. album studenta,

     b. rejestr wydanych legitymacji,

     c. księga dyplomów.

4. Czynności administracyjne związane z dokumentacją przebiegu studiów:

     a. przeniesienie do/z innej uczelni,

     b. sprostowania,

     c. wydawanie duplikatów,

     d. wydawanie odpisów, wyciągów,

     e. zmiana danych osobowych (w trakcie i po ukończeniu studiów), a dokumenty przebiegu studiów,

     f. uwierzytelnianie dokumentów, w tym także przez NAWA,

     g. sporządzanie i przekazywanie wzorów pieczęci urzędowych i podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów o wykształceniu, w szczególności dla potrzeb NAWA.

5. Opłaty za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów.

6. Podsumowanie.

Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

Udostępnij

bottom of page