top of page
Ewaluacja i doskonalenie programów studiów
Ewaluacja i doskonalenie programów studiów

wt., 11 cze

|

Google Meet

Ewaluacja i doskonalenie programów studiów

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

11 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

Szkolenia ma na celu przybliżenie regulacji prawnych i wymagań stawianych uczelniom wyższych w zakresie ewaluacji i doskonalenia programów studiów, z uwzględnieniem kryteriów i stanowisk interpretacyjnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W ramach szkolenia będą przedstawiane przykładowe procedury i wzory dokumentów, w tym w szczególności wzór projektu programu studiów i sylabusów, wykazu kadry prowadzącej zajęcia.

Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN),
  • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
  • wybrane przepisy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • aktualne kryteria oceny programowej oraz stanowiska interpretacyjne Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Szkolenie jest kierowane do kadry uczelni wyższych zaangażowanej w proces tworzenia, ewaluacji i doskonalenia programów studiów, a w szczególności:

  • prorektorów, dziekanów, prodziekanów odpowiedzialnych za sprawy związane z kształceniem w ramach studiów wyższych,
  • osób pełniących funkcje w ramach systemów zapewnienia jakości kształcenia (pełnomocników ds. jakości kształcenia, członków rad dydaktycznych, rad programowych, członków zespołów ds. jakości kształcenia),
  • pracowników wsparcia, którzy zajmują się administracyjną obsługą ww. procesów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wprowadzające:

     a. najważniejsze akty prawne,

     b. sygnalizacja najnowszych zmian prawnych,

     c. podstawowe definicje, w szczególności związane z prowadzeniem kształcenia na podstawie programów studiów oraz funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji,

     d. zasady ogólne dotyczące uprawnień do prowadzenia studiów wyższych,

     e. kierunki, które są albo mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

2. Wymagania dotyczące programów studiów:

     a. efekty uczenia się,

     b. opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się,

     c. punkty ECTS przypisane do zajęć,

     d. elementy obligatoryjne programu studiów,

     e. sylabusy a program studiów,

     f. program studiów a standardy kształcenia,

     g. przykładowa procedura ustalania programu studiów.

3. Doskonalenie programu studiów w ramach zmiany:

     a. zasady dokonywania zmian w programach studiów – czy, kiedy i w jakim zakresie można zmieniać program studiów?

     b. przykładowa procedura zmiany programu studiów wyższych.

4. Ewaluacja programu studiów w świetle oceny programowej PKA:

     a. kilka słów o procedurze,

     b. kryteria oceny dla studiów o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym:

          - konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się

          - realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

          - przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

          - Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

          - infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie

          - współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku

          - Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku

          - wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

          - publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach

          - polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów

     c. stanowiska interpretacyjne PKA.

5. Podsumowanie i dyskusja.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

Udostępnij

bottom of page