top of page
Nadawanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
Nadawanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

śr., 06 lis

|

Google Meet

Nadawanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

06 lis 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie procedury dotyczącej nadawania stopni naukowych, z uwzględnieniem wymogów formalnych a także aspektów praktycznych związanych z pojawiającymi się w toku procedury problemami. W odniesieniu do nadania stopnia doktora szczególny nacisk położony będzie na omówienie specyfiki związanej z procedurą w przypadku trzech grup osób: doktorantów w szkołach doktorskich, osób ubiegających się o nadanie stopnia w trybie eksternistycznym oraz uczestników studiów doktoranckich. W zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 212).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia wprowadzające:

     a. akty prawne regulujące prowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego;

     b. stopnie nadawane w systemie szkolnictwa wyższego;

     c. uprawnienia do nadawania stopni i podmioty nadające stopnie naukowe.

2. Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora:

     a. warunki nadania stopnia doktora;

     b. rozprawa doktorska;

     c. wszczęcie postępowania (wniosek i jego ocena) i przebieg procedury;

     d. promotorzy i recenzenci w postępowaniu;

     e. obrona rozprawy doktorskiej;

     f. rola aktów wewnątrzuczelnianych;

     g. sytuacje szczególne (odwołanie do RDN, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności dyplomu);

     h. prowadzenie postępowania w związku z zawarciem umowy międzynarodowej.

3. Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

     a. warunki nadania stopnia doktora habilitowanego;

     b. wszczęcie postępowania, w tym warunki dotyczące wniosku;

     c. rola i zadania podmiotów występujących w postępowaniu (podmiot habilitujący, Rada Doskonałości Naukowej);

     d. kolokwium habilitacyjne;

     e. nabycie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

4. Opłaty związane z procedurą nadawania stopni naukowych.

5. Dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny, uwierzytelnianie dyplomów.

6. Dyskusja, pytania, odpowiedzi.

Trener: r. pr. Michał Warzycki

Udostępnij

bottom of page