top of page
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2023/2024
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

czw., 23 maj

|

Google Meet

Stypendia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

23 maj 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

UWAGA! W trakcie szkolenia omówiony zostanie obowiązujący aktualnie system stypendialny na uczelniach wyższych obowiązujący w roku akademickim 2023/2024. Uczestnicy szkolenia zapoznają się też ze zmianami, które wejdą w życie w nadchodzącym roku akademickim, a które wynikają z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 13 stycznia 2023 r. – w szczególności dotyczącymi zmiany maksymalnego kryterium dochodowego uprawniającego się do ubiegania o stypendium socjalne a także zakresem merytorycznym zaświadczeń z pomocy społecznej, do których składania obowiązani są studenci o bardzo niskich dochodach. Prezydent RP podpisał tę nowelizację 26 stycznia 2023 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Świadczenia stypendialne:

     a. stypendium socjalne i zwiększone stypendium socjalne,

     b. stypendium dla osób niepełnosprawnych,

     c. okres na który zostało przyznane stypendium,

     d. maksymalna ilość lat pobierania stypendium dla niepełnosprawnych,

     e. zasady postępowania w związku z upływem ważności orzeczenia studenta o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności w okresie epidemi covid 19,

     f. obowiązki informacyjne uczelni wobec ZUS w związku z ustawą o świadczeniu uzupełniającym – od października 2019 r. – zakres informacji składanej ZUS,

     g. przyznawanie zapomóg, w tym wyjaśnienie nt. definicji pojęcia szczególnego przypadku,

     h. stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,

      i. stypendium rektora z uwzględnieniem ostatnich zmian, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku, wprowadzona Ustawą 2.0 oraz zasady wyłaniania grupy wyróżniających się studentów,

      j. zmiany dotyczące wydawania decyzji o przyznaniu stypendium w Ustawie 2.0 w zależności od organu wydającego decyzję (komisja lub rektor),

      k. odmowa przyznania stypendium w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w Ustawie 2.0 – wyjątki od zasady,

      l. ograniczenie do 12 semestrów lat łącznego okresu pobierania stypendium przez studenta w Ustawie 2.0 oraz zasady obliczania tego okresu,

      m. konieczność zmian regulaminów uczelnianych, w tym obowiązek uwzględnienia w nich wysokości świadczeń lub sposobu ich ustalania w Ustawie 2.0.

2. Zasady ustalania składu rodziny studenta – wskazówki praktyczne:

     a. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,

     b. sposób dokumentowania składu rodziny,

     c. zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, student rozliczany bez rodziców (dawniej: student samodzielny finansowo) oraz student, który uzyskał pełnoletność w pieczy zastępczej,

     d. zasady wyjaśniania składu rodziny studenta i jego dochodu – sposoby wzywania studentów i skutki dla wypłaty świadczenia,

     e. terminy wzywania studentów do uzupełnienia wniosku związane ze zmianami w KPA,

     f. kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz zmiana tych kryteriów od 1 października 2023 r.,

     g. zasady obliczania składu rodziny dotyczące osób z Ukrainy objętych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

3. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:

     a. zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia studenta,

     b. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych, sposób uwzględniania w dochodach tzw. działalności nierejestrowanej,

     c. zasady dokumentowania otrzymywanych alimentów,

     d. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju,

     e. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta,

     f. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,

     g. wyjaśnienie wątpliwości dotyczących liczenia dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą zmieniającą formę opodatkowania przy składaniu PIT za 2022 r. (zgodnie z Polskim Ładem) w związku z czym następuje zmiana wysokości składki zdrowotnej za 2022 r.,

     h. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – dokumentowanie tego dochodu,

      i. obliczanie dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

      j. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego – skutki zmiany wartości hektara przeliczeniowego,

      k. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,

      l. postępowanie związane z takimi kategoriami dochodu naj np. świadczenie Mama 4 plus oraz „13” i „14” emerytura, 

      m. obliczanie dochodu rodziny osób z Ukrainy objętych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju różnice związane z przebywaniem członków rodziny na terytorium Ukrainy albo Polski.

4. Procedura przyznawania świadczeń dla studentów:

     a. wnioski stypendialne,

     b. organy właściwe: komisja stypendialna, odwoławcza komisja stypendialna, rektor,

     c. decyzje w sprawach stypendialnych: uzasadnienie do decyzji, sposób doręczania,

     d. zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej lub centrum usług socjalnych w roku akademickim 2022/2023 oraz po zmianach od 1 października 2023 r.

5. Podsumowanie szkolenia.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page