top of page
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich i doktoranckich – aspekty formalne i praktyczne
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich i doktoranckich – aspekty formalne i praktyczne

pt., 22 lis

|

Google Meet

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich i doktoranckich – aspekty formalne i praktyczne

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

22 lis 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wymogów formalnych i aspektów praktycznych związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego i wydawania decyzji w sprawach studentów i doktorantów zgodnie z wymogami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Szkolenie dotyczyć będzie wszystkich etapów prowadzenia postępowania tj. od momentu jego wszczęcia do ostatecznego załatwienia. Dodatkowo, zostaną poruszone kwestie związane ze wznowieniem postępowania oraz stwierdzeniem nieważności decyzji czy z zaskarżaniem decyzji do sądu administracyjnego a także postępowaniem po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego. Szkolenie poprowadzi trener, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań w sprawach studenckich i doktoranckich.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia wstępne:

     a. podstawy prawne prowadzenia postępowania administracyjnego w uczelni (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeks postępowania administracyjnego, akty wydawane przez uczelnie);

     b. sposób organizacji procesu w ramach uczelni – dobre praktyki (podział kompetencji, upoważnienia);

     c. zakres stosowania k.p.a. w uczelni;

     d. zasady ogólne postępowania administracyjnego z perspektywy uczelni, terminy załatwiania spraw.

2. Przebieg postępowania:

     a. faza wszczęcia postępowania (z urzędu, na wniosek; rola zawiadomienia o wszczęciu postępowania);

     b. czynności w trakcie postępowania: ustalanie stanu faktycznego, wezwania, zawiadomienia, udostępnianie akt, przeprowadzanie czynności dowodowych, zawieszenie postępowania;

     c. doręczenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych; obliczanie terminów procesowych w związku z doręczeniem decyzji.

3. Decyzja administracyjna – wymogi formalne i sposób konstruowania prawidłowej decyzji:

     a. elementy obligatoryjne decyzji (oznaczenie organu, data wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, sposób formułowania rozstrzygnięcia, uzasadnienie, pouczenie, podpis),

     b. sytuacje szczególne i elementy dodatkowe – odstąpienie od uzasadnienia i jego skutki, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, termin i warunek w decyzjach wydawanych przez uczelnię,

     c. uzupełnienie decyzji , sprostowanie treści decyzji.

4. Rodzaje decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach przez uczelnie (rekrutacja, skreślenie z listy studentów/doktorantów, zwolnienie z opłat, stypendia, nieważność dyplomu, zawieszenie w prawach studenta).

5. Wykonalność decyzji administracyjnych – o co musi zadbać uczelnia w związku z wydaniem decyzji?

6. Postępowanie odwoławcze w ramach uczelni (przebieg procedury, możliwe scenariusze, katalog decyzji odwoławczych, wymogi formalne co do treści decyzji).

7. Postępowanie wskutek skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (postępowanie po wniesieniu skargi, przebieg postępowania sądowego, rodzaje wyroków i ich skutki).

8. Tryby nadzwyczajne na gruncie k.p.a. (w szczególności wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji).

9. Najczęstsze błędy popełniane w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego.

10. Dyskusja, pytania, odpowiedzi.

Trener: Michał Warzycki 

Udostępnij

bottom of page