top of page
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

śr., 06 lis

|

Google Meet

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

06 lis 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozwiązania w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim po zmianach w Kodeksie pracy:

     a. nowe limity maksymalne trwania umów o pracę na okres próbny,

     b. możliwość wydłużenia okresu trwania umowy w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy pracownika,

     c. nowe zasady ponawiania umów o pracę na okres próbny pomiędzy tymi samymi stronami,

     d. nowa treść umowy o pracę na okres próbny,

     e. wyłączenia w zakresie umów na okres próbny niektórych grup pracowników uczelni wyższych.

2. Zawieranie umów o pracę z pracownikiem będącym nauczycielem akademickim:

     a. pierwsza umowa z nauczycielem akademickim,

     b. zasady wnioskowania o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego,

     c. wymogi wobec nauczyciela akademickiego,

     d. przeprowadzanie konkursów,

     e. możliwości zatrudniania bez przeprowadzania konkursów,

     f. podstawowe i dodatkowe miejsce pracy nauczyciela akademickiego; zgoda rektora,

     g. własność praw autorskich – różnice związane z pracą na etacie a wykonywaniem umów o dzieło – przekazywanie praw autorskich.

3. Wspólne zasady zatrudniania pracowników uczelni (osób będących i niebędących nauczycielami akademickimi):

     a. doprecyzowanie momentu rozpoczęcia trwania stosunku pracy,

     b. sposób określenia w umowie okresu trwania umowy na czas określony,

     c. uniemożliwienie zakazu pozostawania w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą - wyłączenia w zakresie tego przepisu w uczelniach wyższych,

     d. roszczenia pracownika i obowiązki pracodawcy w związku z podejrzeniem rozwiązania umowy o pracę z powodu pozostawania w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą, 

     e. nowe wymogi związane z treścią umowy o pracę,

     f. możliwość wystąpienia pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju zawartej umowy i o nowe warunki zatrudnienia,

     g. podawanie przyczyny wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas określony,

     h. wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy dla pracowników, których dobowy wymiar czasu pracy przekracza 9 godzin w danym dniu.

4. Praca zdalna jako nowy sposób wykonywania pracy:

     a. podstawa prawna pracy zdalnej,

     b. okres wykonywania pracy zdalnej,

     c. praca zdalna naprzemienna (rotacyjna) z pracą w stałym miejscu pracy,

     d. praca zdalna wykonywana w ramach:

          - polecenia służbowego w wyjątkowych sytuacjach,

          - uzgodnienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą,

          - zatrudnienie do pracy zdalnej przy zawieraniu umowy,

          - na wniosek pracownika,

          - na wniosek pracodawcy,

          - pracy zdalnej okazjonalnej,

     e. warunki i uzasadnienie odmowy pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej oraz przypadki, w których pracodawca zobowiązany jest wniosek pracownika uwzględnić,

     f. zaprzestanie pracy zdalnej: forma, terminy, strona wnioskująca, możliwość odmowy zaprzestania wykonywania pracy w formie zdalnej;

     g. obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną,

     h. kontrola pracy zdalnej,

     i. zakaz wykonywania pracy zdalnej przy niektórych rodzajach prac,

     j. bezpieczeństwo i higiena pracy w pracy zdalnej.

5. Rozwiązywanie umów o pracę:

     a. wygaśnięcie umowy o pracę.

     b. przyczyny rozwiązanie stosunku pracy,

     c. okresy wypowiedzenia z uwzględnieniem liczenia okresów wypowiedzenia umów o pracę zawartych z nauczycielem akademickim.

6. Wzór świadectwa pracy, obowiązujący od 2023 r.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page